واکاوی سیاست‌های حکومت قاجار در برابر ایل بختیاری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

یکی از مهمترین ایلات وعشایر ایران بختیاری‌ها بودند که همیشه در تاریخ ایران منشأ تحولات و وقایعی بوده‌اند، بویژه در تاریخ معاصر ایران فعالیت و عملکردآنها بیشتر و پر رنگ‌تر شد، بنابراین نقش آنها در دوره قاجار ازاهمیت بیشتری بر خوردار است. انگیزه و علاقه شدید ایل بختیاری و روسای آن برای نیل به قدرت و مقابله آنها با ظلم، زورگویی قاجارها باعث شد تا دولت قاجار، همیشه با آنها درحال جنگ وستیز باشد. دولت قاجار برای کنترل بختیاری‌ها و اداره امور، سیاست‌هایی از جمله مطیع کردن کردن خوانین، تفرقه افکنی، اخذ مالیات، گروگانگیری، گرفتن سوار و سرباز از ایل بختیاری و قلع و قمع آنها اتخاذ نمود. موفقیت در سیاست‌ها و روش‌هایی که شاهان قاجار در برابر ایل بختیاری به کار بردند، ناشی از ساختار درونی ایل بختیاری بود. منطق درونی ایل؛ یعنی تمایز، جدایی، تفرقه و فقدان کنش ارتباطی-کلامی ازجمله عناصر فرهنگی بختیاری‌ها بود.

کلیدواژه‌ها