نقش طوایف در شکل گیری نزاع‌های دسته جمعی؛ مطالعه موردی شهرستان چرام

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تبیین، نقش طوایف در شکل گیری نزاع‌های دسته جمعی، به عنوان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان چرام اجرا شده است. به این منظور پس از بررسی اجمالی تاریخچه موضوع، مکاتب و نظریه‌های مختلف موجود در این زمینه با استفاده از روش پیمایشی و تدوین پرسشنامه‌ای مشتمل بر 31 سؤال در نمونه‌ای به حجم 384 نفر از جوانان بالای 15 سال شهرستان چرام اقدام به جمع‌آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج داده‌های جمع آوری شده و تهیه شاخص‌های آماری مناسب متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های تی تست و پیرسیون (r) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از آن حاکی از وجود رابطه معنادار بین طوایف و نزاع‌های دسته جمعی است و مشاهده می‌شود که فرضیه‌های چون جنسیت، تحصیلات، انسجام اجتماعی، پرخاشگری، رضایت اززندگی، قوم گرایی، محرومیت نسبی در گرایش افراد به نزاع دسته جمعی تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها