بررسی ساختار منازعات و جابجایی گروه‌های قومی ساکن در شرق خوزستان و غرب کهگیلویه و بویراحمد و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر این است که ساختار جابجایی میان بخشی از گروه‌های قومی در شرق خوزستان و عوامل موثر بر جابجایی آن‌ها را مورد واکاوی قرار دهد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی – کیفی صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق شرق استان خوزستان تحرکات جغرافیایی و مهاجرت رخ داده است که ریشه در عوامل اجتماعی و اقتصادی متفاوتی دارد. در مناطق مهاجر پذیر علاوه بر فرصت‌های شغلی مذکور در بخش کشاورزی و دامداری، امکان استخدام در شرکت‌های پتروشیمی و نفت وجود دارد و این به عنوان یکی از مهمترین آمال و خواست­های مهاجران مورد تأکید پاسخگویان قرار گرفته است. بیشر جمعیت ساکن در مناطق شرقی استان خوزستان به گویشی مشابه لری تکلم می‌کنند و از نظر آداب و رسوم و شیوه‌های رفتاری مشابهت بسیاری میان آنان و مهاجران وجود دارد. به دلیل همین تشابهات و همسانی‌های فرهنگی، مهاجران در مکان‌های جدید اسکان یافته خود احساس دوری و فاصله روانی اجتماعی نسبت به بومیان ندارند و تمایل بومیان نسبت به پذیرش اجتماعی آنان درون گروه‌های خود در حد بالایی است. حضور مهاجران در مراسمات و جشن­ها­ی بومیان منطقه و پیوندهای ازدواج میان آن‌ها دلیلی بر تأیید اجتماعی طرفین نسبت به یکدیگر است. هرچند که گهگاه منازعات و درگیری‌هایی نیز میان آنان رخ می­دهد.

کلیدواژه‌ها