استلزامات توسعه تولیدات محصولات دامپروری در کانون‌های اسکان عشایر بختیاری (مورد مطالعه: شهرک شهید قلی پور شوشتر)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی پیامد اسکان عشایر بختیاری و استلزامات توسعه فعالیت دامپروری در کانون­های اسکان عشایر در شهرک شهید قلیپور شوشتر بود. تحقیق از نظر روش از تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده که به لحاظ هدف، کاربردی است حاضر جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوار عشایر و ساکن در شهرک شهید قلی­پور شهرستان شوشتر با 350 خانـوار به است که 300 خانوار آن در سال(1378-1377) در کانون توسعه اسکان یافته­اند و تعداد 50 خانوار از عشایر کوچ­رو ایل مذکور که فصل قشلاق در جوار کانون توسعه شهید قلی پور استقرار دارند و در فصل ییلاق به مناطق ییلاقی مسجد سلیمان و کوهرنگ کوچ می­کنند. با استفاده از فرمول کوکران 108 سرپرست خانوار از اعضای اسکان­ یافته به­عنوان حجم نمونه برآورد شد و 50 سرپرست خانوار از خانوار اسکان نیافته مورد سرشماری قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود، که روایی آن بوسیله پانل متخصصان و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف احراز شد(78/0). نتایج بدست امده نشان داد که چهار عامل حدود 40/57 درصد از واریانس مربوط به استلزامات توسعه فعالیت دامپروری در منطقه را تبیین می­نماید. این عوامل شامل دسترسی به خدمات تولیدی، کاهش ریسک تولیدی، بازاریابی و دسترسی به نهاده­های تولیدی است. بررسی پیامدهای اسکان عشایر از نشان می­دهد که پنج پیامد حدود 13/53 درصد از واریانس مربوط به عوامل را تبیین می­نماید. این عوامل شامل اثرات فرهنگی، اثرات تولیدی، مشکلات اجتماعی، رهبری و اشتغال است.

کلیدواژه‌ها