تحلیلی بر عادت واره قومیت وکاربرد آن در تحلیل قومیت در جامعه ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

عادت واره بوردیو یکی از مفاهیمی است که در جامعه دانشگاهی ما کمتر به آن توجه شده است. به طوری که مقالات بسیار کمی در این زمینه وجود دارد. عادت واره قومیت یکی از این مفاهیم است. هدف از این مقاله شناسایی مفهوم عادت واره به ویژه عادت واره قومیت و کاربرد آن در تحلیل قومیت در جامعه ایران می باشد. روش تحقیق این مقاله اسنادی و کتابخانه­ای بوده است. یافته­های نشاندهنده آن است که عادت واره قومیت در نحوه پوشش، راه رفتن، صحبت کردن و حتی بدن قومی ظهور می­کند. با این حال درباره عادت واره قومی محققانی کار کرده­اند، اما کارهای محققان آن پیوستگی لازم را ندارد. عادت واره قومیت نیز در کارهای محققان حضور کمرنگی دارد. می­توان گفت هنوز درباره­ی عادت واره قومیت نیاز است تا کارهای بیشتری انجام شود تا این مفهوم به انسجام برسد.

کلیدواژه‌ها