ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان باراندوز چای شمالی، استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی و مدرس گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

چکیده

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ با هدف ارزیابی ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ روستاهای دهستان باراندوز چای شمالی استان آذربایجان غربی از ﻃﺮﯾﻖ بررسی اﺑﻌﺎد و شاخص­ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ انجام گرفته است.       جامعه­ی مورد مطالعه­ی این پژوهش را 12 روستای بالای 30 خانوار دهستان باراندوز چای شمالی تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 180 نفر برآورد شد که  نمونه­ های مورد نظر به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. یافته­ها نشان داد که روستاهای دهستان باراندوز چای شمالی در مجموع از لحاظ ابعاد کیفیت زندگی در چهار طبقه قرار می­گیرند که در طبقه اول روستاهای قرالر کوه و شمس حاجیان با بالاترین سطح کیفیت زندگی قرار گرفته­اند و در طبقه دوم؛ روستاهای قره آغاچ، قورت لو، برهانلو، دیزج تکیه و سارالان قرار دارند. همچنین در طبقه سوم روستای قطلو جای گرفته است و روستاهای ساریبگلوی معین، گوگ تپه، فقیه بگلو و بندایی با پایین­ترین سطح کیفیت زندگی در  طبقه چهارم جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها