اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالعزیز موحد

تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

movahed.2012yahoo.com

h-index: .  

سردبیر

دکتر علی‌حسین حسین‌زاده

جامعه‌شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

alihos81yahoo.com

h-index: .  

مدیر داخلی

دکتر نبی الله ایدر

جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

ider62yahoo.com

مدیر اجرایی

بهزاد حکیمی‌نیا

جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

.
hakiminyagmail.com

h-index: .  

اعضای هیات تحریریه

دکتر غفار پوربختیار

تاریخ .

.
porbakhtiarghafaryahoo.com

h-index: .  

دکتر محسن سعیدی

. استــادیار دانشگـاه یزد

porbakhtiarghafawryahoo.com

دکتر سیروس شفقی

جغرافیا استــاد دانشگـاه اصفهــــان

shafaghi.syahoo.com

h-index: .  

دکتر سید اسکندر صیدایی

جغرافیا استــادیار دانشگـاه اصفهــــان

seidaeiltr.ui.ac.ir

دکتر رحیــــم فرخ‌نیـــا

جامعه‌شناسی دانشیار دانشگاه بوعلی همدان

r.farkhniayahoo.com

دکتر محمد حسن مقدس جعفری

جامعه‌شناسی استـاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

.
samadkalantarigmail.com

h-index: .